Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

Slezské zemské muzeum

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

Funkce v instituci

 • výzkumný a vývojový pracovník

Vědecké zaměření

 • Nejnovější dějiny

Výzkumné projekty (za posledních 5 let)

 • Výzkumný záměr MSM4781305905 - Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy.

Granty (za posledních 5 let)

 • Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956). Projekt GA ČR č. 409/09/0555, nositel Slezská univerzita Opava, spolunositel SZM Opava, řešitel M. Borák, pomocník řešitele D. Janák, spoluřešitel Z. Jirásek. Doba řešení 2009-2013.
 • 2H01G06923 Polska i Czechosłowacja v dobie stalinizmu (1948-1956), Studium porównawcze - spolu s Prof. dr hab. Andrzejem Małkiewiczem. Udělil Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 • Československo-polské vztahy v letech 1943-1949 - spolu s PhDr. Jiří Friedlem, Ph.D. (GA ČR).

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty

2012

 • Moskva (Rusko)

2009

 • Mnichov (SRN)
 • Varšava (Polsko) - Archiw Akt Nowych
 • Moskva (Rusko)
 • Nikosie (Kypr)
 • Londýn (Velká Británie)
 • Canakkale (Turecko)
 • Riga (Lotyšsko - zasedání OECD)

2008

 • Vídeň (Rakousko)
 • Hanoj a Ho Čiminovo Město (Vietnam)
 • Barcelona (EUA)
 • Varšava (Polsko)
 • Nigde (Turecko)
 • Londýn (Velká Britanie)
 • Bologna (Itálie, EUA)
 • Washington, New York (USA)
 • Moskva (Rusko)

2007

 • Lisabon (Portugalsko)
 • Szczetin (Polsko) - Archiw Straży Granicznej
 • Warszawa (Polsko) - Archiw Akt Nowych
 • Londýn (Velká Britanie) - Instytut Polskii Muzeum Sikorskiego
 • Berlín (Německo)
 • Hamar (Norsko) - Hedmark University College

2006

 • Frankfurt an der Oder (Německo)
 • Moskva (Rusko)
 • Szczecin (Polsko)

2005

 • Glasgow (Velká Británie)
 • Svishtov, D. Tsenov Academy of Economics (Bulharsko)
 • Londýn (Velká Británie)
 • Berlín (Německo)
 • Moskva (Rusko)
 • Varšava (Polsko)

Odborné aktivity

 • Člen řady vědeckých a redakčních rad v České republice i v zahraničí.
 • Člen a t. č. předseda Komise pro vědu, výzkum a vysoké školy MSK.
 • Člen řady poradních a expertních sborů.
 • T. č. např. člen Rady ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro reformu terciálního školství.
 • Dále člen různých komisí spjatých s kulturou a se školstvím.

Pedagogická činnost

 • Stálý pracovní poměr na Slezské univerzitě Opava, přednášková činnost na řadě domácích i zahraničních univerzit.

Publikační činnost (publikace, studie, recenze a anotace v recenzovaných nebo impaktovaných časopisech)

Monografie a studie:

 • JIRÁSEK, Z.: Vědecká spolupráce vysokých škol ve Slezsku při řešení regionálních problémů, In: Katowice w 143 rocznicę uzyskania praw miejskich, Katowice 2009, s. 68-72.
 • JIRÁSEK, Z., KORBELÁŘOVÁ, I.: Migrační procesy na Opavském Slezsku po roce 1945, In: Colloquium Opole 2008, Otwarta Europa - otwarte regiony - nowy wymiar migracji, Opole 2009, s. 100-109.
 • JIRÁSEK, Z., ONDŘEJOVÁ, E.: K otázce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, In: Sborník prací Ústavu pedagogických a psychologických věd, řada pedagogicko-psychologická P3, Opava 2009, s. 37-52.
 • JIRÁSEK, Z.: Reflexe Kladska při historickém výzkumu Slezska, In: 550 let Hrabství Kladského, 1459-2009, Trutnov 2009, s. 11-14.
 • BINAR, A., JIRÁSEK, Z.: Kravaře v letech 1945-2008, Kravaře 2009.
 • JIRÁSEK, Z. a kol.: Evropská dimenze slezských dějin, Opava 2009, 146 s. (Vlastní text spolu s Janákem, D.: Evropská dimenze slezských dějin po roce 1945, s. 103-114).
 • JIRÁSEK, Z.: Strategie vzdělávání národnostních menšin v České republice, In: Colloquium Opole 2007, Opole 2008, s. 108-112.
 • JIRÁSEK, Z.: Stosunki niemiecko-polsko-czeskie na terenie Nadodrza (Poodří), In.: Schlögel, K.- Halicka, B. (redaktoři): Odra-Oder. Panorama europejskiej rzeki, Skórzyn 2008, s. 253-258.
 • FRIEDL, J., JIRÁSEK, Z.: Rozpačité spojenectví. Československo-polské vztahy v letech 1945-1949. Praha 2008.
 • JIRÁSEK, Z.: Dopad znárodnění v r. 1945 na československou ekonomiku, In: Fajmon, H. a kol. (eds.): Dusivé objetí. Historické a politologické pohledy na spolupráci sociálních demokratů a komunistů, Brno 2008, s. 93-97.
 • JIRÁSEK, Z.: Slezsko a polský nekomunistický exil po druhé světové válce, In: Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 1/2008, Opava 2008, s. 265-272.
 • JIRÁSEK, Z.: O česko-polské hranici na kladském pomezí roku 1946, In: Stopami dějin Náchodska, sv. 12, Náchod 2008, s. 273-278.
 • BORÁK, M. - JIRÁSEK, Z.: Spisy dozoru Prokuratury SSSR a československé oběti politických represí, In: Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918 - 1956), část I. Vězni a popravení, Opava 2007, s. 237-252.
 • JIRÁSEK, Z.: K problematice repatriace československých občanů v Sovětském svazu (1918 - 1956), Část II. Váleční zajatci a internovaní, Opava 2007, s. 357-385.
 • JIRÁSEK, Z.: Československé hospodářství roku 1953 očima sovětských expertů. In: Cestou dějin. K poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové, CSc., Praha 2007, s. 91-96.
 • JIRÁSEK, Z.: Československé hospodářství roku 1953 očima sovětských expertů. In: Cestou dějin. K poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové, CSc., Praha 2007, s. 91-96.
 • JIRÁSEK, Z.: Polský exil v Londýně a Československo v roce 1945, In: Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka, Praha 2007.
 • JIRÁSEK, Z.: K osudům českých národnostních skupin na západních územích Polska po r. 1945, In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis. Sborník k 70. narozeninám, prof. PhDr. Dušana Uhlíře, CSc., sv. 7., Opava 2007, s. 451-454.
 • JIRÁSEK, Z.: Tschechisch-polnisch-deutsche Beziehungen im Odergebiet (Poodří), In: Oder-Odra. Blicke auf einen europaischen Strom, Frankfurt am Main - Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Wien 2007, s. 299-308.
 • JIRÁSEK, Z.: Počátky česko-polské příhraniční cukrovarnické spolupráce po roce 1947, In: Královéhradecko. Historický sborník pro poučenou veřejnost, sv. 4, Hradec-Králové 2007, s. 269-274.
 • GAWRECKÁ, M., JANÁK, D., JIRÁSEK, Z.: Wiek XX, In: Śląskoznawcze Deficyty Badawcze Nauk Historycznych, Wrocław 2007, s. 89-103.
 • JIRÁSEK, Z.: Trutnovský občan a přítel prof. PhDr. Vladimír Wolf, In: Sborníček. Příspěvky Muzea Podkrkonoší v Trutnově, č. 6, Trutnov 2007, s. 6-7.
 • JIRÁSEK, Z.: Dopad znárodnění v roce 1945 na československou ekonomiku, In: Dusivé objetí. Historické a politologické pohledy na spolupráci sociálních demokratů a komunistů. Brno 2006, s. 118 - 122.
 • MÜLLER, K., ŽÁČEK, R. a kol.: Opava, Praha 2006, 611 s. (spolu s B. Martínkem zpracován příspěvek Opava v proměnách posledního půlstoletí, s. 295-335).
 • JIRÁSEK, Z.: K otázce sovětských vlivů na československé hospodářství v letech první pětiletky, In: Fragmenty dějin. Sborník k šedesátinám Jana Gebharta, Praha 2006, s. 587-592.
 • JIRÁSEK, Z., Małkiewicz, A.: Polska i Czechoslowacja w dobie stalinismu (1948-1956). Studium porownawcze, Varšava, Institut Studiów Polityzcnych PAN 2005.
 • JIRÁSEK, Z., WOLF, V.: Katolické spolky v Trutnově do roku 1914, In.: Sborník prací přátel a spolupracovníků historika prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc., k jeho 70. narozeninám, Brno-Olomouc 2005, s. 87-92.
 • JIRÁSEK, Z.: Československý rok 1953 v diplomatické rakouské interpretaci, In: Staletí objevů, diplomacie a válek. Sborník k 60. narozeninám profesora Aleše Skřivana, Acta Universitatis Carolinae - philosophica et historica 1 - 2003, Praha 2005, s. 269-275.
 • JIRÁSEK, Z.: K repatriaci Čechoslováků ze Sovětského Ruska na počátku 20. let 20. století, In: Východočeské listy historické, sv. 23-24, Hradec Králové 2005, s. 131-136.
 • JIRÁSEK, Z: Die Darstellung des Holocaust in tschechischen Geschichtsbüchern. In: Nationalsozialismus und Holocaust, Hamburg 2005, s. 257-269.
 • JIRÁSEK, Z.: Realita vazeb vzdělávání a pracovního trhu v České republice. In: Ksztalcenie + wyksztalcenie = praca?, Opole 2005, s. 58-64.
 • JIRÁSEK, Z.: Opavské Slezsko a Zaolží v roce 1945. In: Śląsk Opolski Kwartalnik, 2005 (roč. 57), č. 4, s. 47 - 50.
 • JIRÁSEK, Z.: K vývoji českých stereotypních názorů na Poláky a Němce; Stereotypy z interkulturního hlediska, Nysa 2005, s. 38-58.
 • JIRÁSEK, Z.: Uwagi do czeskiej interpretacji Monachium (z uwzględnieniem sytuacji na czeskim Śląsku), In: Układ monachijskij jako przykład prawnomiędzynarodowej kapitulacji wobec agresji.

Poslední aktualizace článku: 11.07.2013

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.“ na Facebook