Úvod \ Věda a výzkum

Slezské zemské muzeum

Věda a výzkum - základní informace

Slezské zemské muzeum je výzkumnou institucí, jejímž hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií. Výzkum a vývoj je zakotven ve zřizovací listině Slezského zemského muzea, podle níž instituce provádí nejen přírodovědný a společenskovědní výzkum území, z něhož sbírkové předměty získává, ale reflektuje i specifická témata celostátního a mezinárodního charakteru. Vědecko-výzkumná činnost organizace je součástí Koncepce rozvoje Slezského zemského muzea 2016-2021 a Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné instituce Slezské zemské muzeum na léta 2019 ‒ 2023. Od r. 2018 figuruje SZM v celostátním Seznamu výzkumných organizací

Jako výzkumná organizace muzejního typu (podle objemu sbírek třetí největší v ČR) se SZM opírá o bohatý sbírkový fond, který slouží jako hlavní materiální základna prováděného výzkumu. Specializace odborných pracovníků pokrývají široké spektrum oborů společenských a přírodních věd, což spolu se solidní technickou vybaveností umožňuje plnění náročných interdisciplinárních výzkumů na celostátní i mezinárodní úrovni. Výzkumná činnost SZM je financována díky Institucionální podpoře na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (IP DKRVO) ale také s pomocí externích grantů získaných v grantových soutěžích v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity MK (NAKI), Grantové agentury ČR a dalších veřejných zdrojů.

V obou hlavních oblastech výzkumu (přírodovědné a společenskovědní) se mohou vědečtí a výzkumní pracovníci SZM vykázat bohatou publikační činností (viz profily odborných pracovníků). SZM disponuje i specializovaným Oddělením historického výzkumu - Slezským ústavem, jehož vědečtí pracovníci se zabývají především dějinami historického Slezska v 19. a 20. století.

Slezské zemské muzeum dále usiluje o rozvoj dalších badatelských aktivit, a to i v oblasti výzkumu muzeologického a výzkumu ochrany sbírek. K prioritním směrům vědeckovýzkumné činnosti patří výzkum postupů památkové péče a péče o sbírky, odborné badatelské zhodnocení sbírkového fondu, studium národních a kulturních identit a interdisciplinární výzkum změn v krajině. Tímto badatelským zaměřením SZM usiluje o dlouhodobé naplňování Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022, Koncepce rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015 až 2020 a dalších strategických dokumentů ČR.

V Centrální evidenci projektů výzkumu a vývoje (CEP) je uvedeno celkem 59 projektů, v nichž SZM figurovalo či figuruje jako příjemce, spolupříjemce nebo účastník. V současné době se SZM podílí na řešení dvou výzkumných projektů v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II). Další výzkumné úkoly jsou plněny prostřednictvím Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (IP DKRVO).

Optimální podmínky pro rozvoj vědeckovýzkumné činnosti instituce dále posiluje spolupráce s dalšími českými i zahraničními vědeckými pracovišti. S řadou vědeckých institucí, jako např. s Akademií věd ČR, Univerzitou Karlovou v Praze či Ostravskou univerzitou SZM také v posledních letech spolupracovalo při řešení grantových projektů. SZM tradičně spolupracuje i se zahraničními vědeckými subjekty, za všechny uveďme J. G. Herder-Institut v Marburgu, Uniwersytet Opolski v Opolí, Muzeum Śląskie v Katowicach, Oberschlesisches Landesmuseum v Ratingen, University of Northampton, Muzeum Śląska Cieszyńskiego v Těšíně a Východoslovenské muzeum v Košicích. Smlouvy o spolupráci mezi SZM a akademickými institucemi, konkrétně Univerzitou Palackého v Olomouci, Filozofickou fakultou Ostravské univerzity a Slezskou univerzitou v Opavě, garantují mimo jiné kooperaci v oblasti tvorby a realizace výzkumných projektů a podporují i výměnu pracovníků za účelem zvyšování jejich kvalifikace.

Slezské zemské muzeum je vydavatelem tří recenzovaných neimpaktovaných časopisů – dnes plně anglického Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales (dříve Časopis Slezského zemského muzea - Série A, přírodní vědy), Časopisu Slezského zemského muzea, Série B - vědy historické a renomovaného vědeckého časopisu Slezský sborník, pokračovatele jednoho z vůbec nejstarších česky psaných vědeckých periodik na našem území.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení přátelé Slezského zemského muzea,
dovolujeme si vás tímto seznámit s projektem, který by dle našeho názoru neměl uniknout vaší pozornosti. Společnými silami germánského institutu univerzity v polské Vratislavi a ústavu slavistických studií univerzity v německém Lipsku vzniklo v rámci projektu "Změna-mosty-kontinuita" více než šestisetstránkové dílo (Vybrané zdroje a materiály k slezským kulturním dějinám) zahrnující 180 textů věnujících se slezským kulturním dějinám od počátku věků až do 21. století. Text, který byl původně určen jakožto kompendium pro studující mládež je vhodný rovněž pro zájemce o kulturní historii Slezska z řad široké veřejnosti. Více o projektu a jeho výstupech se dozvíte z přiloženého německého textu (ke stažení ZDE).

Poslední aktualizace článku: 24.07.2023

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Věda a výzkum - základní informace“ na Facebook