Úvod \ Expoziční areály \ Památník Petra Bezruče, Opava \ Doprovodné programy pro školy a veřejnost

Památník Petra Bezruče Opava

Doprovodné programy pro školy a veřejnost

Edukátorka v muzeu:
Mgr. et Bc. Eva Schwanová – tel. 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz

Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 40 Kč na osobu. Při návštěvě dvou programů 60 Kč za osobu. Vstupné na workshopy činí 50 Kč.

Otevírací dobu Památníku Petra Bezruče naleznete ZDE.

Specifika literární edukace v Památníku Petra Bezruče

Památník Petra Bezruče pracuje jako literárněvědné pracoviště Slezského zemského muzea. Je proto samozřejmé, že nabídka edukačních programů pro školy bude zejména obsahovat programy s literární tématikou. V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, vzdělávací obor Český jazyk a literatura přibyly části, které mají:

 • rozvíjet schopnosti a dovednosti žáků k samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i texty různého zaměření,
 • posílit sebedůvěru při vystupování na veřejnosti a vést žáky ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sama sebe,
 • umožnit žákům individuální prožívání uměleckého díla, vést ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivnímu vztahu k literatuře a k dalším druhům umění.

Památník Petra Bezruče se především zaměřuje na život a dílo básníka Petra Bezruče, ale ve výstavním prostoru se konají pravidelně výstavy s různou tématikou. Prvořadým úkolem pracoviště je vytvářet výstavy s literárním obsahem, ale připravují se i výstavy se zaměřením na výtvarné umění, hudební a dramatické umění, prezentují se výstavy fotografické i divadelní. Pracovníci Památníku Petra Bezruče připravují také výstavy regionálních autorů z vlastních sbírek a k nim se vytvářejí edukační programy, které využívají různé metody práce s literárním textem a používají didaktické metody zprostředkování umění.

Hlavním cílem edukačních programů v Památníku Petra Bezruče je:

 • vést účastníky programů k osvojování a prohlubování znalostí, např. předání informací o autorovi a jeho díle, o literárních druzích a žánrech, o historicko-společenském kontextu,
 • podpořit rozvoj dovedností, např. interpretace uměleckého textu, dramatizace, výrazné čtení s porozuměním,
 • připravit podmínky pro rozvoj postojů a hodnot, např. vzájemná spolupráce, příznivé naladění k činnosti, aktivita,
 • rozvíjet klíčové kompetence důležité pro život, např. kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské a pracovní,
 • pomoci žákům nezávisle uvažovat, vyjadřovat své názory a diskutovat o nich,
 • přiblížit jim témata, která budou potřebovat při svém dalším studiu,
 • ukázat jim zajímavé pohledy na témata české a světové literatury v uceleném kontextu,
 • prostřednictvím zážitkové pedagogiky působit na rozvoj emocí žáků, např. poodhalit jim tajemství, které Památník Petra Bezruče „ukrývá",
 • vytvářet pro žáky pocit bezpečí a vzájemné důvěry, atmosféru přijetí a radosti,
 • vytvářet kvalitní a přitažlivé edukační programy jako jednu z možností zvýšení návštěvnosti dětského publika v Památníku Petra Bezruče.

Edukační programy jsou vytvářeny v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV). V edukačních programech používáme různé výukové metody (např. informačně receptivní, participativní). Muzejněpedagogické aktivity podporují celou řadu typů učení, mezi nimiž dominuje objektové učení jako základ pro jednotlivé didaktické metody používané v muzejní edukaci.
Toto objektové učení vychází z faktu, že každý předmět denní potřeby, i ten obyčejný, může člověku poskytnout mnoho zajímavých informací, stačí jen umět s tímto předmětem pracovat, tzn. dokázat ho pozorovat a umět klást otázky. Při skládání této mozaiky do souvislostí se člověk učí nejen o předmětu samotném, době, ve které vznikal, člověku, který ho vlastnil nebo vyrobil, ale také se učí kriticky myslet, srovnávat nové poznatky a vidět tak problematiku z více úhlů pohledu.
Památník Petra Bezruče svým návštěvníkům nabízí celou řadu společných aktivit, které představují vhodný základ sociálního učení. Soudobá muzejní pedagogika zdůrazňuje podporu činnosti a kreativity návštěvníků, současně vychází z chápání učení jako aktivního a tvořivého procesu, jež rozvíjí vrozené dispozice jedince, rozšiřuje jeho možnosti a podněcuje jeho přizpůsobení na nové podmínky.


Nabídka edukačních programů v Památníku Petra Bezruče

1.1 Programy pro mateřské školy

Pojďte s námi do muzea

Během edukačního programu se dětem představí loutka princezny Zlatovlásky, která se stane průvodkyní tajuplným světem muzea. Děti se tak hravou formou seznámí s netradičním prostředím, v němž se historie prolíná se současností a dozví se základní fakta o životě a díle básníka Petra Bezruče. Program je doplněn o výtvarnou dílnu.

Vzdělávací oblasti: Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět.
Pro koho: děti 5 – 6 let.
Délka programu: 60 minut.

Setkání s pohádkami, hádankami a říkadly

Náplní edukačního programu je čtení pohádek nebo příběhů, hádanek, říkadel a plnění úkolů z pracovních listů. Dětem budou představeni spisovatelé a jejich díla, jejichž literární pozůstalost se nachází v Památníku Petra Bezruče (např. Zdeněk Vavřík, Helena Salichová, Ludmila Hořká, Jan Rohel atd.).

Vzdělávací oblasti: Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět.
Pro koho: děti 5 – 6 let.
Délka programu: 60 minut.

A kniha spatřila světlo světa

Edukační program pro rozvoj čtenářské gramotnosti, podporu komunikativních dovedností a činností zaměřených na poznávání prostředí, ve kterém dítě žije (rodina, příroda, kultura) prostřednictvím literárních příběhů. Program nabízí četbu, poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením.

Vzdělávací oblasti: Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět.
Pro koho: děti 5 – 6 let.
Délka programu: 60 minut.

1.2 Programy pro základní a střední školy

Život a dílo Petra Bezruče

V rámci edukačního programu se žáci a studenti seznámí s nejdůležitějšími okamžiky Bezručova života a s jeho literární tvorbou. Součástí programu je zhlédnutí dokumentárního filmu o Petru Bezručovi. Lektorovaný edukační program nabízí dvě varianty:

 • základní verze – vhodná pro žáky ZŠ,
 • rozšířená verze – vhodná pro žáky SŠ.

Součástí programu je pracovní list, reflexe účastníků programu a individuální prohlídka expozice.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost.
Délka programu: 45/90 minut (dle zvolené verze prohlídky).

Ozvěny Slezských písní

Literární a prožitkový workshop věnovaný básnické sbírce Slezské písně, doplněný o výtvarnou a tvůrčí dílnu. Náplní práce s literárním textem je výrazné čtení básní, jejich poslech, hledání a popis básnických prostředků (např. zvukomalba, personifikace, řečnická otázka). Na základě práce s literárním textem si žáci následně vyrobí vlastní knížku a výtvarně ji vyzdobí.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost.
Pro koho: žáci vyššího stupně ZŠ, žáci SŠ.
Délka programu: 60/90 minut.

Zdenka Tomášková a Ortel samoty

Edukační program pro třídy, které mají zájem o hlubší poznání osobnosti Petra Bezruče. Prostřednictvím knihy Ortel samoty, který napsala osobní sekretářka básníka Zdenka Tomášková se zaposloucháme do jejich vzpomínek a budeme besedovat nad knihou.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost.
Pro koho: žáci SŠ.
Délka programu: 60 minut.

Muzeum - známé i neznámé

Jak si návštěvu muzea co nejvíce užít? Kdo má na starosti muzejní sbírky? Jak se můžeme dozvědět něco o historii uměleckého díla? Je možné opravit poškozené umělecké dílo? Po čem pátrá archeolog? Tyto a podobné otázky a pojmy si zodpovíme v edukačním programu, jehož cílem je seznámit žáky a studenty s významem muzea pro jednotlivce i společnost. Program nabízí lektorovaný výklad a můžeme se těšit i na malé překvapení.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost.
Pro koho: žáci vyššího stupně ZŠ, žáci SŠ.
Délka programu: 60 minut.

Lolo a druhové

Cílem edukačního programu je podpora čtenářství a motivace k četbě, rozšíření a prohloubení znalostí o básníku Petru Bezručovi. Žáci na základě poslechu sami nakreslí obrázek a představí jej ostatním. Na závěr proběhne beseda a zhodnocení ilustrací. Žáci si odnesou tištěný text a vlastní ilustraci k němu. V rámci dílny bude využita forma řízeného čtení a čtení s předvídáním.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a příroda.
Pro koho: žáci 5.–7. ročníku ZŠ.
Délka programu: 60 minut.

Příroda v poezii Petra Bezruče

Literární a tvořivá dílna pro školy, kde budeme pracovat s básnickou sbírkou Slezské písně a s básní Stužkonoska modrá. Prostřednictvím práce s uměleckým textem si žáci procvičí jazykové dovednosti a uvědomí si přínos poezie v životě a lépe porozumí tvorbě básníka. V programu si žáci vyzkouší tvůrčí psaní a ve výtvarné dílně si vyrobí svou vlastní knížku Slezské písně.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a příroda.
Pro koho: žáci 8. – 9. ročníku ZŠ.
Délka programu: 60 minut.

Literární vycházka „Po stopách Petra Bezruče"

Vycházka začíná v Památníku Petra Bezruče krátkým výkladem o básníkovi. Poté následuje společná vycházka po místech spjatých s jeho odkazem (sochy v parku, náměstí, hřbitov). Literární vycházky se uskuteční pouze za příhodného počasí.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost.
Pro koho: studenti SŠ.
Délka programu: 90–120 minut.

Nový edukační program A kniha spatřila světlo světa.

Edukační program je realizován u příležitosti měsíce března, kdy si připomínáme tento měsíc jako období věnovanému knihám. Edukační program seznámí žáky s historií vzniku písma a knižní kultury v globálním pojetí, ale také v českém prostředí. Žáci budou mít možnost spatřit vzácné knižní tituly zapůjčené z depozitářů Knihovny Slezského zemského muzea. Program nabízí možnost doplnit edukační program o tvořivou dílnu, ve které si žáci vytvoří svou vlastní knížku a výtvarně ji vyzdobí.

Pro koho: žáci II. stupně ZŠ, studenti SŠ a gymnázií
Délka programu: 60 min. (bez tvořivé dílny), 90 min. (s tvořivou dílnou)

1.3 Edukační programy pro školy k výstavě "Srdce a domov - literární tradice a současnost Opavy a Opavska" (od 15. 2. do 20. 12. 2024).

Z Kroniky rodu Bezručova

Edukační program věnovaný Antonínu Vaškovi, otci Petra Bezruče. Náplní programu bude četba o Antonínu Vaškovi, věnovaná zejména jeho životním osudům v dospělém věku, kdy se seznámil se svou budoucí ženou, matkou Petra Bezruče. Představuje Antonína Vaška jako manžela, otce a zároveň neúnavného bojovníka za pravdu a spravedlnost. Žáci budou mít možnost diskutovat nad přečteným textem a aplikovat morální zásady Antonína Vaška do současné společnosti.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura.
Pro koho: žáci II. stupně ZŠ, SŠ a gymnázia.
Délka programu: 60 minut.

Fenomén jménem Emilie Maria Gudrichová – spisovatelka, učitelka a osvětová pracovnice

Edukační program představí uvedenou ženu zejména jako průkopnici vzdělání v oblasti mateřských škol a její odvahu čelit překážkám doby, ve které si ženy musely těžce vydobýt své postavení. Program je postavený na badatelské výuce – žáci budou mít k dispozici muzejní kufřík, kde budou uloženy různé kopie dokumentů a tisků související s životem a dílem Emilie Marie Gudrichové.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura.
Pro koho: žáci II. stupně ZŠ, SŠ a gymnázia.
Délka programu: 60 minut.

Lidová tvořivost – lidové písně a pohádky Ludmily Hořké

Edukační program přiblíží životní milníky a tvorbu národopisné autorky Ludmily Hořké. Prostřednictvím výkladu se žáci dozví zajímavé informace a prohlédnout si individuálně výstavu, která je autorce věnována. V poslední části programu si sami vyzkouší napsat krátký příběh.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura.
Pro koho: žáci II. stupně ZŠ, SŠ a gymnázia.
Délka programu: 60 minut.

Slezsko v díle malířky Heleny Salichové

Edukační program věnovaný malířce Heleně Salichové a jejímu výtvarnému ztvárnění života a krajině ve Slezsku, okolí Polanky a průmyslovému Ostravsku. Kromě toho se autorka také proslavila jako spisovatelka dětských knih. Žáci budou mít příležitost se seznámit s výtvarným i literárním dílem autorky a následně v rámci tvořivé dílny si vyrobit nebo vytvořit svou krajinu snů.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura.
Pro koho: žáci II. stupně ZŠ, SŠ a gymnázia.
Délka programu: 60 minut.

Když se řekne Pekař Jan Marhoul a Markéta Lazarová…

Edukační program připomene žákům literární tvorbu a životní osudy Vladislava Vančury a jeho odkaz pro současnou i budoucí dobu. Účastníci budou mít možnost si poslechnout výklad a následně prostřednictvím dramatické výchovy v podobě hraní rolí si lépe zapamatovat díla autora.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura.
Cílová skupina: žáci II. stupně ZŠ, SŠ a gymnázia.
Délka programu: 60 minut.

Opava – kolébka Joy Adamsonové

Edukační program mapuje dětství a dospělost opavské rodačky, která se zapsala do dějin zejména jako ochránkyně afrických zvířat, vynikají malířka a uznávaná spisovatelka, která se proslavila hlavně svou knihou Příběh lvice Elsy. Edukační program nabídne žákům výklad, poslech úryvku z uvedené knihy a následně podnítí k diskusi k otázkám ochrany přírody a zvířat v globálním kontextu. Žáci budou mít možnost v rámci tvořivé dílny si vyrobit nebo nakreslit zvíře žijící v Africe.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura.
Cílová skupina: žáci I. a II. stupně ZŠ.
Délka programu: 90 minut.

A přesto budu zpívat

Edukační program věnovaný Josefu Veselému, který působil mnoho let v Opavě jako děkan u konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie. Kromě své pastorační činnosti se věnoval i literární tvorbě a v roce 2001 získal za svůj dlouhodobý duchovní a kulturní přínos Opavě Cenu Petra Bezruče. Edukační program prostřednictvím výkladu žáky seznámí s životem a dílem Josefa Veselého a umožní jim poslech vybraných úryvků jeho literární tvorby, následně budou žáci pracovat s literárním textem autora.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura.
Cílová skupina: žáci I. a II. stupně ZŠ.
Délka programu: 90 minut. 

1.4 Edukační program k výročí vstupu ČR do EU

Vím, co je to Evropská unie

Edukační program je zaměřen na připomenutí 20. výročí vstupu ČR do Evropské unie. Cílem programu je seznámit žáky II. stupně ZŠ a středních škol se vznikem Evropské unie a přispět k poznání důležitosti a smyslu vstupu ČR do Evropské unie.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura.
Pro koho: žáci II. stupně ZŠ, střední školy a gymnázia.
Délka programu: 60 minut.

1.5 Ostatní formy edukace

Workshop pro češtináře

V prostorách Památníku Petra Bezruče se koná workshop pro pedagogické pracovníky vyučující český jazyk a literaturu. Cílem workshopu je seznámit pedagogy s edukační činností PPB, navázat spolupráci s vyučujícími, získat zpětnou vazbu a zdůraznit vzájemné propojení mezi školami a PPB na vzdělávací bázi. Na workshop je nutno se předem objednat. Účast na akci je zdarma.

Kdy: každé první pondělí v měsíci v době od 14.00 do 15.00 hodin.

Nutnost rezervace předem na tel. čísle: 778 527 815 nebo na e-mailu: schwanova@szm.cz (Eva Schwanová). Cena workshopu je 50 Kč na osobu.

Poslední aktualizace článku: 22.04.2024

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Doprovodné programy pro školy a veřejnost“ na Facebook      

Fotogalerie ke článku