Úvod \ Expoziční areály \ Památník Petra Bezruče, Opava \ Doprovodné programy pro školy a veřejnost

Památník Petra Bezruče Opava

Doprovodné programy pro školy a veřejnost

Edukátorka v muzeu:
Mgr. et Bc. Eva Schwanová – tel. 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz

Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 40 Kč na osobu. Při návštěvě dvou programů 60 Kč za osobu. Vstupné na workshopy činí 50 Kč.

Otevírací dobu Památníku Petra Bezruče naleznete ZDE.

 

Vzhledem k epidemické situaci probíhají edukační programy individuálně, to znamená, že v expozici či ve výstavním prostoru Památníku Petra Bezruče je přítomna vždy pouze jedna objednaná škola.


Specifika literární edukace v Památníku Petra Bezruče

Památník Petra Bezruče pracuje jako literárněvědné pracoviště Slezského zemského muzea. Je proto samozřejmé, že nabídka edukačních programů pro školy bude zejména obsahovat programy s literární tématikou. V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, vzdělávací obor Český jazyk a literatura přibyly části, které mají:

 • rozvíjet schopnosti a dovednosti žáků k samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i texty různého zaměření,
 • posílit sebedůvěru při vystupování na veřejnosti a vést žáky ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sama sebe,
 • umožnit žákům individuální prožívání uměleckého díla, vést ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivnímu vztahu k literatuře a k dalším druhům umění.

Památník Petra Bezruče se především zaměřuje na život a dílo básníka Petra Bezruče, ale ve výstavním prostoru se konají pravidelně výstavy s různou tématikou. Prvořadým úkolem pracoviště je vytvářet výstavy s literárním obsahem, ale připravují se i výstavy se zaměřením na výtvarné umění, hudební a dramatické umění, prezentují se výstavy fotografické i divadelní. Pracovníci Památníku Petra Bezruče připravují také výstavy regionálních autorů z vlastních sbírek a k nim se vytvářejí edukační programy, které využívají různé metody práce s literárním textem a používají didaktické metody zprostředkování umění.

 

Hlavním cílem edukačních programů v Památníku Petra Bezruče je:

 • vést účastníky programů k osvojování a prohlubování znalostí, např. předání informací o autorovi a jeho díle, o literárních druzích a žánrech, o historicko-společenském kontextu,
 • podpořit rozvoj dovedností, např. interpretace uměleckého textu, dramatizace, výrazné čtení s porozuměním,
 • připravit podmínky pro rozvoj postojů a hodnot, např. vzájemná spolupráce, příznivé naladění k činnosti, aktivita,
 • rozvíjet klíčové kompetence důležité pro život, např. kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské a pracovní,
 • pomoci žákům nezávisle uvažovat, vyjadřovat své názory a diskutovat o nich,
 • přiblížit jim témata, která budou potřebovat při svém dalším studiu,
 • ukázat jim zajímavé pohledy na témata české a světové literatury v uceleném kontextu,
 • prostřednictvím zážitkové pedagogiky působit na rozvoj emocí žáků, např. poodhalit jim tajemství, které Památník Petra Bezruče „ukrývá",
 • vytvářet pro žáky pocit bezpečí a vzájemné důvěry, atmosféru přijetí a radosti,
 • vytvářet kvalitní a přitažlivé edukační programy jako jednu z možností zvýšení návštěvnosti dětského publika v Památníku Petra Bezruče.

 

Edukační programy jsou vytvářeny v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV). V edukačních programech používáme různé výukové metody (např. informačně receptivní, participativní). Muzejněpedagogické aktivity podporují celou řadu typů učení, mezi nimiž dominuje objektové učení jako základ pro jednotlivé didaktické metody používané v muzejní edukaci.
Toto objektové učení vychází z faktu, že každý předmět denní potřeby, i ten obyčejný, může člověku poskytnout mnoho zajímavých informací, stačí jen umět s tímto předmětem pracovat, tzn. dokázat ho pozorovat a umět klást otázky. Při skládání této mozaiky do souvislostí se člověk učí nejen o předmětu samotném, době, ve které vznikal, člověku, který ho vlastnil nebo vyrobil, ale také se učí kriticky myslet, srovnávat nové poznatky a vidět tak problematiku z více úhlů pohledu.
Památník Petra Bezruče svým návštěvníkům nabízí celou řadu společných aktivit, které představují vhodný základ sociálního učení. Soudobá muzejní pedagogika zdůrazňuje podporu činnosti a kreativity návštěvníků, současně vychází z chápání učení jako aktivního a tvořivého procesu, jež rozvíjí vrozené dispozice jedince, rozšiřuje jeho možnosti a podněcuje jeho přizpůsobení na nové podmínky.


Nabídka edukačních programů v Památníku Petra Bezruče


1.1 Programy pro mateřské školy

 

Pojďte s námi do muzea

Během edukačního programu se dětem představí loutka princezny Zlatovlásky, která se stane průvodkyní tajuplným světem muzea. Děti se tak hravou formou seznámí s netradičním prostředím, v němž se historie prolíná se současností a dozví se základní fakta o životě a díle básníka Petra Bezruče. Program je doplněn o výtvarnou dílnu.

Vzdělávací oblasti: Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Pro koho: děti 5 – 6 let
Délka programu: 60 minut

 

Setkání s pohádkami, hádankami a říkadly

Náplní edukačního programu je čtení pohádek nebo příběhů, hádanek, říkadel a plnění úkolů z pracovních listů. Dětem budou představeni spisovatelé a jejich díla, jejichž literární pozůstalost se nachází v Památníku Petra Bezruče (např. Zdeněk Vavřík, Helena Salichová, Ludmila Hořká, Jan Rohel atd.).

Vzdělávací oblasti: Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Pro koho: děti 5 – 6 let
Délka programu: 60 minut

 

A kniha spatřila světlo světa

Edukační program pro rozvoj čtenářské gramotnosti, podporu komunikativních dovedností a činností zaměřených na poznávání prostředí, ve kterém dítě žije (rodina, příroda, kultura) prostřednictvím literárních příběhů. Program nabízí četbu, poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením.

Vzdělávací oblasti: Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Pro koho: děti 5 – 6 let
Délka programu: 60 minut

 

1.2 Programy pro základní a střední školy

 

Život a dílo Petra Bezruče

V rámci edukačního programu se žáci a studenti seznámí s nejdůležitějšími okamžiky Bezručova života a s jeho literární tvorbou. Součástí programu je zhlédnutí dokumentárního filmu o Petru Bezručovi. Lektorovaný edukační program nabízí dvě varianty:

 • základní verze – vhodná pro žáky ZŠ,
 • rozšířená verze – vhodná pro žáky SŠ.

Součástí programu je pracovní list, reflexe účastníků programu a individuální prohlídka expozice.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost
Délka programu: 45/90 minut (dle zvolené verze prohlídky)

 

Ozvěny Slezských písní

Literární a prožitkový workshop věnovaný básnické sbírce Slezské písně, doplněný o výtvarnou a tvůrčí dílnu. Náplní práce s literárním textem je výrazné čtení básní, jejich poslech, hledání a popis básnických prostředků (např. zvukomalba, personifikace, řečnická otázka). Na základě práce s literárním textem si žáci následně vyrobí vlastní knížku a výtvarně ji vyzdobí.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost
Pro koho: žáci vyššího stupně ZŠ, žáci SŠ
Délka programu: 60/90 minut

 

Zdenka Tomášková a Ortel samoty

Edukační program pro třídy, které mají zájem o hlubší poznání osobnosti Petra Bezruče. Prostřednictvím knihy Ortel samoty, který napsala osobní sekretářka básníka Zdenka Tomášková se zaposloucháme do jejich vzpomínek a budeme besedovat nad knihou.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost
Pro koho: žáci SŠ
Délka programu: 60 minut

 

Muzeum - známé i neznámé

Jak si návštěvu muzea co nejvíce užít? Kdo má na starosti muzejní sbírky? Jak se můžeme dozvědět něco o historii uměleckého díla? Je možné opravit poškozené umělecké dílo? Po čem pátrá archeolog? Tyto a podobné otázky a pojmy si zodpovíme v edukačním programu, jehož cílem je seznámit žáky a studenty s významem muzea pro jednotlivce i společnost. Program nabízí lektorovaný výklad a můžeme se těšit i na malé překvapení.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost
Pro koho: žáci vyššího stupně ZŠ, žáci SŠ
Délka programu: 60 minut

 

Lolo a druhové

Cílem edukačního programu je podpora čtenářství a motivace k četbě, rozšíření a prohloubení znalostí o básníku Petru Bezručovi. Žáci na základě poslechu sami nakreslí obrázek a představí jej ostatním. Na závěr proběhne beseda a zhodnocení ilustrací. Žáci si odnesou tištěný text a vlastní ilustraci k němu. V rámci dílny bude využita forma řízeného čtení a čtení s předvídáním.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a příroda
Pro koho: žáci 5.–7. ročníku ZŠ
Délka programu: 60 minut

 

Příroda v poezii Petra Bezruče

Literární a tvořivá dílna pro školy, kde budeme pracovat s básnickou sbírkou Slezské písně a s básní Stužkonoska modrá. Prostřednictvím práce s uměleckým textem si žáci procvičí jazykové dovednosti a uvědomí si přínos poezie v životě a lépe porozumí tvorbě básníka. V programu si žáci vyzkouší tvůrčí psaní a ve výtvarné dílně si vyrobí svou vlastní knížku Slezské písně.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a příroda
Pro koho: žáci 8. – 9. ročníku ZŠ
Délka programu: 60 minut

 

Literární vycházka „Po stopách Petra Bezruče"

Vycházka začíná v Památníku Petra Bezruče krátkým výkladem o básníkovi. Poté následuje společná vycházka po místech spjatých s jeho odkazem (sochy v parku, náměstí, hřbitov). Literární vycházky se uskuteční pouze za příhodného počasí.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost
Pro koho: žáci SŠ
Délka programu: 90–120 minut

 

 

Ostatní formy edukace  


Workshop pro češtináře

V prostorách Památníku Petra Bezruče se koná workshop pro pedagogické pracovníky vyučující český jazyk a literaturu. Cílem workshopu je seznámit pedagogy s edukační činností PPB, navázat spolupráci s vyučujícími, získat zpětnou vazbu a zdůraznit vzájemné propojení mezi školami a PPB na vzdělávací bázi. Na workshop je nutno se předem objednat. Účast na akci je zdarma.


Kdy: každé první pondělí v měsíci v době od 14.00 do 15.00 hodin 

Nutnost rezervace předem na tel. čísle: 778 527 815 nebo na e-mailu: schwanova@szm.cz (Eva Schwanová). Cena workshopu je 50 Kč na osobu.

Poslední aktualizace článku: 28.02.2023

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Doprovodné programy pro školy a veřejnost“ na Facebook      

Fotogalerie ke článku