Úvod \ Věda a výzkum \ Řešené projekty \ Interní granty a projekty

Slezské zemské muzeum

Interní granty a projekty

Řešené interní granty a projekty Slezského zemského muzea:


VÝZKUM VLIVU ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK OVZDUŠÍ NA SBÍRKOVÉ PŘEDMĚTY UMÍSTĚNÉ V PEVNOSTNÍCH OBJEKTECH SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Řešitel: Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr.
Spoluřešitel: Bc. Martin Polášek
Doba řešení: 2019–2021

Komentář k řešení vědeckého úkolu:
V roce 2019 probíhalo monitorování vnějšího a vnitřního prostředí v bunkru „Orel" v rámci Areálu čs. opevnění Hlučín-Darkovičky. Získaná data byla dále analyzována a zpracována pro potřeby přípravy certifikované metodiky. Souběžně s monitorováním byl prováděn také výzkum působení konkrétních znečišťujících látek ovzduší na sbírkové předměty z anorganických materiálů, které jsou dlouhodobě uloženy uvnitř pevnostních objektů SZM. Ve druhé polovině roku byla připravena k publikování studie „Základní východiska metodiky monitorování vlivu látek znečišťujících ovzduší na sbírkové předměty uložené v pevnostních objektech z 2. světové války", která prezentuje metody a cíle tohoto tříletého vědeckého výzkumu.


KRAJINA

Řešitel: PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D.
Spoluřešitelé: Mgr. Soňa Králová, Marek Pietoň
Doba řešení: 2019–2023

Komentář k řešení vědeckého úkolu:
Projekt mapuje proměny v krajině Slezska a severní Moravy v důsledku antropogenních vlivů, jež jsou v případě novějších dějin regionu obzvláště výrazné, s využitím přírodovědných a archeologických metod. V tomto směru SZM provádí interdisciplinární výzkum opírající se o metody historie, archeologie a přírodních věd. V roce 2019 probíhal výzkum, který řešil dílčí cíle, a to:
● Terénní identifikace aktivit 2. světové války na katastru Smolkova, Hrabyně, Háje ve Slezsku a v blízkém okolí pomocí nedestruktivních archeologických metod:
1) Byl proveden terénní nedestruktivní výzkum areálu v okolí vchodového srubu MO-Sm-S 41 v trati „Nad Valchou" na katastru Smolkova.
2) Průzkum demolovaného objektu KK4/OP/B v Opavě – Kateřinkách na Filípkově ulici.
● Výzkum a vyzvednutí ostatků vojáků 2. světové války na katastrech Bobrovníků, Hošťálkovic, Dobroslavic.


MĚSTSKÁ SPOLEČNOST

Řešitel: Mgr. Soňa Králová
Doba řešení: 2019–2023

Komentář k řešení vědeckého úkolu:
Projekt je zaměřen na zpracování materiálu z výzkumu SZM z prostoru Müllerova domu, kde byla v minulosti např. kamenná kuchyně přemyslovského hradu a později byla stavba součástí předhradí lichtenštejnského zámku. Projekt řeší situaci daného prostoru před výstavbou kuchyně a interpretuje nálezové situace ze 13. a 14. století objevené při výzkumu a související se stavbou městských hradeb před rokem 1250. Při výzkumu byly využity také metody jiných vědeckých oborů, a to petroarcheologie a zooarcheologie.


TAXONOMIE, FYLOGENEZE, ROZŠÍŘENÍ A BIONOMIE DVOUKŘÍDLÝCH (DIPTERA)

Řešitel: RNDr. Jindřich Roháček, CSc.
Spoluřešitelé: Doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D., Doc. RNDr. Jaroslav Starý, Ph.D.
Doba řešení: 2018–2023

Komentář k řešenému vědeckému úkolu:
Řešení dle kontrolovatelných cílů:
4.1.1. Výzkum čeledi Limoniidae ve Středomoří a Zakavkazsku. (Starý) – etapa výzkumu dokončena (objeveny 2 nové druhy rodu Molophilus), plánované výstupy splněny (plánovaná studie publikována + 3 studie navíc, viz publikační činnost).
4.1.2. Taxonomie a rozšíření vybraných taxonů nadčeledi Sciaroidea (Diptera) v České a Slovenské republice. (Ševčík) – výzkum splněn, objeveny 2 nové druhy pro vědu, 1 studie publikována, další v přípravě.
4.1.3. Taxonomie bionomie a rozšíření rodu Carexomyza Nearktické oblasti (Diptera: Anthomyzidae). (Roháček) – výzkumné práce skončeny (objeveny 3 nové druhy pro vědu, první fylogenetická analýza, nové poznatky z bionomie a rozšíření), rukopis studie je v recenzním řízení v časopisu Arthropod Systematics and Phylogeny.
4.1.4. Výzkum čeledi Anthomyzidae (Diptera) východního Palearktu a na Taiwanu. (Roháček) – zpracování materiálu z Taiwanu dokončeno, objeveny 3 nové druhy pro vědu, rukopis byl předložen do Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae.

 

Ukončené interní granty a projekty Slezského zemského muzea (archiv):

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 16.10.2020

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Interní granty a projekty “ na Facebook