Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

Slezské zemské muzeum

Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

Funkce v instituci

 • výzkumný a vývojový pracovník

Vědecké zaměření

 • Dějiny raného novověku se zaměřením na Slezsko, vydávání historických pramenů.

Vzdělání (VŠ)

 • Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor Archivnictví (1986).
 • PhDr. - Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor Pomocné vědy historické (1988).
 • Dr. - Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor České a československé dějiny (1997).
 • Doc. - Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, obor Historické vědy se zaměřením na české a československé dějiny (2005).

Granty (za posledních 5 let)

 • Prameny hromadné povahy z protostatistického období k dějinám Slezska. GA ČR 404/04/0540, řešitel R. Žáček, spoluřešitelka I. Korbelářová (2004-2006).
 • Historický atlas měst České republiky. GA ČR 404/06/1260, řešitel E. Semotanová, členka zpracovatelského týmu I. Korbelářová (2006-2009).
 • Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy. Výzkumný záměr MSM 4781305905 Filozofické fakulty Slezské univerzity v Opavě, řešitel D. Gawrecki, od 2008 Z. Jirásek, členka řešitelského kolektivu I. Korbelářová (od 2007).
 • Žena ve slezské měšťanské společnosti pozdně barokního období. GAČR P405/10/0897, řešitel I. Korbelářová (od 2010).

Výzkumné projekty (za posledních 5 let):

 • Projekt NAKI, poskytovatel MK ČR, Slezsko: Paměť – identita – region, identifikační kód projektu: DF11P01OVV018, příjemce SZM, doba řešení 2011–2015.

Pedagogická činnost

 • Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, pomocné vědy historické, dějiny správy, specializované výběrové přednášky a semináře z oblasti raně novověkých dějin s akcentem na dějiny měst a společnosti (od 1993).

Publikační činnost

Vědecké monografie a podíly na vědeckých monografiích:

 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Slezsko a Evropa v letech 1648-1740. Poznámky k mezinárodní dimenzi slezských dějin za absolutismu. In: Jirásek, Z. a kol.: Evropská dimenze slezských dějin. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2009, s. 75-80.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R.: Nástin dějin města. In: Historický atlas měst České republiky. Sv. č. 20 – Opava. Red.: Eva Semotanová. Nakladatelství Historický ústav, Praha 2009, ISBN 978-80-7286-131-6, s. 1-8.
 • MATĚJ, M. - KLÁT, J. - KORBELÁŘOVÁ, I.: Cultural monuments of the Ostrava-Karviná coalfield. Národní památkový ústav, územní pracoviště v Ostravě, Ostrava 2008, 196 s. (25% podíl).
 • KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R: Těšínsko - země Koruny české/Ducatus Tessinensis - terra Coronae Regni Bohemiae. (K dějinám knížectví od počátků do 18. století). Muzeum Těšínska, Český Těšín 2008, 314 s. (70% podíl).
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Opava za třicetileté války a v pobělohorském období. In: Opava. Historie/Kultura/Lidé. Řada Dějiny slezských měst. Ved. aut. kol. K. Műller, R. Žáček, Nakladatelství Lidové noviny Praha 2006, s. 165-206.

Edice písemných pramenů:

 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R. (edd.). Obyvatelstvo Rakouského Slezska v pozdně osvícenském období. Slezské zemské muzeum, Opava 2012 (ISBN 978-80-86224-94-7).
 • KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R. (edd.): Slezsko v pruském statistickém výkazu z let 1743-1746. Výběrová edice. Středisko pro vydávání historických pramenů, Opava 2006, 32 s.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. (ed.): Karolinský katastr slezský. Soupis. Středisko pro vydávání historických pramenů, Opava 2006, 36 s.

Redakční činnost:

 • Al SAHEB, J. - PINDUR, D. (edd.): Vizitační protokoly vratislavské diecéze z roku 1697. Těšínské arcikněžství. K vydání připravila I. Korbelářová, Středisko pro vydávání historických pramenů. Opava 2008, 44 s.
 • JEŽ, R. (ed.): Odhady majetků měšťanů v Opolsko-Ratibořském knížectví z roku 1544. K vydání připravila I. Korbelářová, Středisko pro vydávání historických pramenů, Opava 2008, 52 s.
 • KOUŘILOVÁ, M. (ed.): Poddanské supliky z Frýdecka z let 1766-1767. K vydání připravila I. Korbelářová, Středisko pro vydávání historických pramenů, Opava 2006, 64. s.
 • Al SAHEB, J. - PINDUR, D. (edd.): Vizitační protokoly vratislavské diecéze z roku 1697. Frýdecké arcikněžství. K vydání připravila I. Korbelářová, Středisko pro vydávání historických pramenů, Opava 2006, 40 s.

Studie a články publikované v mezinárodně uznávaných nebo recenzovaných periodicích:

 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Stručně o silesiakálních výzkumech ve Slezském ústavu v Opavě. Slezský sborník, 107, 2009, s. 116-123.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: K šenovskému epilogu Jana ml. Bruntálského z Vrbna. Těšínsko, č. 4, 2009, s. 10-13.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Kavalírská cesta Ferdinanda Jana z Lichtenštejna. Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 57, 2008, s. 220-227.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R.: Dějiny středověku a raného novověku na stránkách "Těšínska". Těšínsko 2007, č. 3, s. 7-11.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R.: Obraz Těšínska v církevní topografii "Silesia in Conmpendio". Těšínko, 2006, č. 1, s. 19-25.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R.: Statistické prameny k dějinám Slezska církevní provenience. Slezský sborník, 104, 2006, s. 81-89.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R.: K bernímu zatížení Slezska v závěrečné fázi jeho příslušnosti k zemím Koruny české. Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 55, 2006, s. 112-116.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R.: K daňové zátěži Opolska-Ratibořska v poslední čtvrtině 17. století. Studia Śląskie, LXV, 2006, s. 77-95.

Studie a články publikované v ostatních periodikách a sbornících:

 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Stručně o silesiakálních výzkumech ve Slezském ústavu v Opavě. Sl. sb., 107, 2009, s. 116-123.
 • JIRÁSEK, Z. - KORBELÁŘOVÁ, I.: Procesy migracyjne na Śląsku Opawskim po roku 1945. In: Colloquium Opole 2008. Otwarta Europa - otwarte regiony - nowy wymiar migracji.Red. K. Hefner, A. Trzecielińska-Polus, PIN – IŚ w Opolu, Osteuropa-Institut, Regensburg, Opole 2009, s. 100-109.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R.: Funkcje muzeum na pograniczu z perspektywy pogranicza polsko-czeskiego. In: Muzeum i dziedzictwo kulturowe pogranicza. Kudowa-Zdrój - tożsamość i zbliżenie. Kudowa-Zdrój, 2008, s. 155-162.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Role jazyka v životě národnostních menšin v České republice. In: Colloquium Opole 2007. Mniejszości narodwe i etniczne w Europie - edukacja i kultura. S. Senft, A. Trzecielińska-Polus, PIN – IŚ w Opolu etc., Opole 2008, s. 68-75.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: K organizaci a působnosti celoslezských shromáždění sněmovního charakteru v období absolutismu. In: Confinia Silesiae. Acta historica Univer¬sitatis Silesiae Opaviensis, 1, 2008, s. 119-140.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Glosy k periodizaci raněnovověkých dějin Slezska. In: K periodizaci dějin Slezska. Red. Z. Jirásek, Opava 2008, s. 115-121.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. - ŽÁČEK, R.: Slezská města pozdně barokního období – hospodářské a kulturní skvosty, anebo lokality provinčního významu? In: Slezsko. Země Koruny české. Historie a kultura 1300-1740. Red. H. Dáňová, J. Klípa, L. Stolárová, Národní galerie v Praze, 2008, s. 403-415.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Ženy ve slezské vědě. K problému ženské vzdělanosti a odborné působnosti v Dolním Slezsku v období baroka. In: Tradycje nauki legnickiej. Konferencja naukowa z okazji 480. rocznicy załoźenia uniwersytetu w Legnicy, 12 października 2006 r. Legnica 2007. Red. S. Dąbrowski, Legnica 2007, s. 119-128.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Rola mniejszości narodowych i etnicznych w życiu politycznym i spolecznym. In: Colloquim Opole 2006. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, Niemczech i Republice Czeskiej – tożsamość i perspektywy w jednoczącej się Europie. S. Senft, A. Trzecielińska-Polus, PIN – IŚ w Opolu etc., Opole 2007, s. 43-48.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: K velikosti měst ve Slezsku v poslední fázi jeho příslušnosti k české Koruně. Acta historica et museologica Universitatis Silesiae Opaviensis, řada C, 7, 2007, s. 153-170.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Zpřístupnění pramenů k dějinám Slezska v období absolutní monarchie. In: Śląskoznawcze deficyty badawcze nauk historycznych. Red. M. Czapliński, J. Dębicki, T. Przerwa, Wrocław 2007, s. 64-70.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: K aktuálním potřebám výzkumu v oblasti starších dějin slezských měst a venkova. In: Śląskoznawcze deficyty badawcze nauk historycznych. Red. M. Czapliński, J. Dębicki, T. Przerwa, Wrocław 2007, s. 1389-141.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Mezinárodní mobility vysokoškolských studentů (s akcentem na zkušenosti Slezské univerzity v Opavě) – cesta ke hledání vyšší kvality vztahů mládeže v "nové" Evropě. In: Colloquium Opole 2005. W zjednoczonej Europie. Perspektywy młodych Czechów, Polaków i Niemców ze wschodnich krajów federacji. S. Senft, A. Trzecielińska-Polus, PIN – IŚ w Opolu, Opole 2006, s. 23-27.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Opavské měšťanky pozdně barokního období - ženy na prahu emancipace? In: Opava, Sborník k dějinám města, 5, 2006, s. 9-12.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Ženy ve slezské měšťanské společnosti barokního období (několik poznámek na okraj probíhajícího výzkumu). In: Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie. Edd. K. Čadková, M. Lenderová, J. Stráníková, Pardubice 2006, s. 251-262.

Poslední aktualizace článku: 11.07.2013

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.“ na Facebook